Media

Aktuella debattinlägg, pressmeddelanden, yttranden och remissvar från Stockholms Naturskyddsförening.


Mitt i Stockholm 2023-11-08
Därför dröjer beslutet om tunnlar på Kungsholmen 

Rålambshovsparken hotas av planer på att anlägga arbetstunnlar inför bygget av nya t-banan. Vår ordförande uttalar sig.

Mitt i Stockholm


Mitt i Stockholm 2023-11-03
Brommabornas jubel efter skogsbeslutet

Vår ordförande intervjuas angående det glädjande beskedet att Ålstensskogen och intilliggande Storskogen görs till naturreservat.

Mitt i Stockholm


Mitt i Stockholm 2023-10-20
Rebellen Rosie räddade skogen

Anders intervjuas i samband med att Majroskogen, efter en lång kamp, nu äntligen görs till naturreservat.

Mitt i Stockholm


Natursidan 2023-10-13
Sju nya skyddade naturområden i Stockholm

Vår ordförande uttalar sig angående det glädjande beskedet om inrättandet av två nya naturreservat och fem biotopskydd till år 2025.

Natursidan


Skrivelse angående planärende för Farsta strandskogen
2023-03-14

Skrivelse till exploateringsmämnden och stadsbyggnadsnämnden i Farsta strandskogen, angående planärende för Farsta strandskogen. Föreningen uppmanar till att rösta Nej när beslut ska tas i exploateringsnämnden.

Skrivelse Farsta strandskogen


Natursidan 2023-03-07
Stora byggplaner i viktig grön korridor i Stockholm

Vår ordförande uttalar sig om Hammarbyskogen och byggplanerna där, vilka kommer att innebära en omfattande negativ påverkan på skogsmiljö och det redan sårbara spridningssambandet för arter som går mellan Årstaskogen och Nackareservatet.

Natursidan


Yttrande över detaljplan för Karlsviks strand
2023-03-01

Detaljplanen för Karlsvik strand, söder om Hökarängsbadet, avstyrks i sin helhet då det skulle innebära stor negativ miljöpåverkan. Föreningen anser att kommunen har underskattat de många negativa effekterna för miljö och hälsa.

Yttrande Karlsviks strand


Yttrande över nya rötkammare vid Henriksdalsberget
2023-02-06

Yttrande till Sweco Sverige AB över en planerad nya rötkammare vid Henriksdalsberget. Föreningen vill förmedla vikten av att ha ett holistiskt perspektiv på projekteringen och att noga kartlägga alla indirekta konsekvenser av nya rötkammare.

Yttrande rötkammare Henriksdalsberget


Yttrande över detaljplan för fastigheter i Rågsved
2023-02-03

Föreningen ger synpunkter på aktuell detaljplan för fastigheterna Bäverstocken 1 med flera i södra Rågsved.

Yttrande Bäverstocken 1


Skrivelse angående förslag om ändring av riksintresseområde
2023-01-26

Stockholms Naturskyddsförening uppmanar Bromma stadsdelsnämnd att yttra sig om länsstyrelsens förslag om ändring av riksintresseområde (riksintresse naturvård) i enlighet med våra synpunkter.

Skrivelse Bromma stadsdelsnämnd


Yttrande över detaljplan för fastighet i Vasastasden
2023-01-23

Föreningen ger synpunkter på aktuell detaljplan för Claes På Hörnet 1. Intilliggande Monica Zetterlunds park är mycket viktig att behålla intakt, och de rödlistade (akut hotade) askarna i parken måste bevaras.

Yttrande Claes På Hörnet 1


Yttrande över förslag till detaljplan för Lövstaverket
2022-10-11

Yttrande till Stadsbyggnadskontoret. Föreningen anser att detaljplaneprocessen för Lövsta kraftvärmeverk bör avbrytas och att Loudden är ett mycket bättre lokaliseringsalternativ för en energianläggning.

Yttrande Lövsta kraftvärmeverk


Remissvar över samråd Spårväg Syd
2022-10-10

Remissvar till trafikförvaltningen. Föreningen ger sina synpunkter över Spårväg Syd och hänvisar även till tidigare yttranden i frågan. Spårvägen kan komma att fylla en viktig funktion men miljöbalken och de nationella miljömålen bör väga tungt när olika alternativ viktas.

Remissvar Spårväg Syd


Skrivelse angående byggväg genom Bagarmossenskogen
2022-09-23

Skrivelse till exploateringsnämnden inför omröstningen angående en provisorisk byggväg genom Bagarmossenskogen. Föreningen anser att lösningen genast bör dras tillbaka då den är förhastad och bättre alternativ finns.

Skrivelse byggväg Bagarmossenskogen


Dagens Samhälle 2022-09-22
”Våra storstäder behöver fler träd”

Debattinlägg om trädens betydelse i städer. Trots att de flesta partier säger att det behövs fler träd så minskar trädbeståndet i Stockholm.

Dagens Samhälle


Mitt i Stockholm 2022-09-02
Högt eller lågt – byggande i stan splittrar partierna

Artikel om vår valdebatt i Kungsträdgården 31 augusti.

Mitt i Stockholm
Inspelning från valdebatten


Inlägg till ärendet Stadsövergripande trädmål
2022-08-25

Föreningen har lämnat ett inägg till exploateringsnämnden i ärendet Stadsövergripande trädmål. Vi ser potential i de nya trädmålen men anser samtidigt att de måste skärpas i flera avseenden för att ge önskad effekt.

Inlägg Stadsövergripande trädmål


Mitt i Söderort 2021-12-13
M-löftet: Inga fler byggen i Herrängsskogen

Vår ordförande har uttalat sig angående planerna på att bygga 200 bostäder i kanten av skyddsvärda Herrängsskogen.

Mitt i Söderort 


Yttrande över handlingsplan för hållbar plastanvändning
2021-11-29

Föreningen har svarat på Stockholms stads remiss av Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022–2026. Yttrandet är framtaget av föreningens kemikaliegrupp som ställer sig generellt positiv till handlingsplanen men uttrycker några viktiga synpunkter.

Yttrande handlingsplan plast


Natursidan 2021-11-08
Gamla ekar i Stockholm skickades till värmeverk

Vår ordförande har uttalat sig angående att ett flertal hundraåriga ekar har avverkats vid ett nytt bostadsbygge och skickats till värmeverk.

Natursidan


Yttrande över Stockholms stads cykelplan
2021-08-30

Stockholms stads cykelplan är ute på remiss. Föreningen har lämnat synpunkter och anser att cykelplanen över lag utgör en bra grund för fortsatt arbete men skulle behöva förbättras på vissa punkter.

Yttrande cykelplanen


Svar på Stockholms stads inlaga till mark- och miljödomstolen
2021-08-25

Föreningen har tidigare överklagat Stockholms stads dispens för sjötippning av förorenade snömassor. Stockholms stad har yttrat sig angående detta. Föreningen har nu svarat på stadens inlaga och vidhåller att det finns bättre alternativ för snöhanteringen i innerstaden.

Särskilt yttrande sjötippning


Uttalande i radio P4 angående dispens för sjötippning av förorenad snö
2021-06-01

Stockholms stad har fått dispens från förbud mot dumpning för att i ytterligare fem år få tippa förorenad och skräpblandad snö från innerstaden ner i vårt vatten. Föreningen har överklagat detta till mark- och miljödomstolen. Enligt miljöbalken bör bästa möjliga teknik tillämpas – vi anser att staden bör följa detta gällande snötippning och använda alternativa metoder som fungerar i andra snörika städer. Hör vår ordförande uttala sig angående detta i P4:s morgonprogram, klippet startar 2.17.30 in på sändningen.

Sveriges Radio


Pressmeddelande om skrotdykningen på Nordiska kusträddardagen
2021-05-10

Stockholms dolda soptipp kom upp till ytan när Stockholms Naturskyddsförening agerade kusträddare tillsammans med dykarnätverket Rena Mälaren.

Pressmeddelande 2021-05-10


Dagens Arena 2021-05-05
Striden om Granholmstoppen

Vi har uttalat oss om föroreningsrisken i samband med anläggningen av en ny begravningsplats i en park i Järva.

Dagens Arena


Överklagan till mark- och miljödomstolen angående dispens för sjötippning av snömassor
2021-04-29

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Stockholms stad dispens att dumpa orenad snö i Mälaren och Saltsjön. Föreningen överklagar beslutet och yrkar på att beslutet ändras med beaktande av våra invändningar och krav på striktare villkor.

Överklagan sjötippning


MittiSödermalm 2021-04-24
Naturskyddsföreningen vill behålla grönskan

Insändare i lokaltidningen Mitti om att flera parker på Södermalm är på väg att krympa, vilket vi anser vara mycket problematiskt.

Mitti Södermalm


Yttrande till mark- och miljödomstolen över energianläggning i Lövsta
2021-03-26

Tillståndet för uppförande och drift av energianläggningen i Lövsta är problematisk eftersom dricksvattnets kvalitet kan riskeras. Föreningen anser att Saltsjön vore en bättre placering, i stället för Mälaren som är dricksvattenresurs för två miljoner människor.

Yttrande Lövsta


Yttrande till Länsstyrelsen över dispens för sjötippning av snömassor
2021-03-13

Stockholms stad ansöker om dispens från förbud mot dumpning för att kunna fortsätta tippa orenad snö i Mälaren och Saltsjön. Föreningen anser det ohållbart att år efter år låta förorenade snömassor, blandat med skräp, dumpas orenat i vattnet när det finns bättre lösningar.

Yttrande sjötippning


Dagens Nyheter 2021-02-03
Lägg ner Bromma flygplats – ersätt med ny stadsdel

Debattinlägg om att regeringen nu måste stänga Bromma flygplats. Flygfältet bör omvandlas till en helt ny stadsdel.
Dagens Nyheter
Insändaren i pdf-format


Sveriges Natur 2020-09-08
Genombrott för talerätt med räddade stadsekar

Reportage om vår miljöseger med de räddade gammelekarna i Kristineberg, plus utslaget i Svea hovrätt som innebar ett genombrott för talerätten för miljöorganisationer i hela Sverige.

Sveriges Natur


Natursidan 2020-03-19
Avverkning av gamla ekar stoppad i domstol – ”ett genombrott”

Reportage om vår dubbel-miljöseger där Stockholms Naturskyddsförening fick rätt i både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Flerhundraåriga ekar i Kristineberg räddades och beslutet kan få stor betydelse för miljöorganisationer.
Natursidan