Media

Aktuella debattinlägg, pressmeddelanden, yttranden och remissvar från Stockholms Naturskyddsförening. (Sidan är under uppbyggnad.)


Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående energianläggning i Lövsta
2021-03-26

Tillståndet för uppförande och drift av energianläggningen i Lövsta är problematisk eftersom dricksvattnets kvalitet kan riskeras. Föreningen anser att Saltsjön vore en bättre placering, i stället för Mälaren som är dricksvattenresurs för två miljoner människor.
Yttrande Lövsta


Yttrande till Länsstyrelsen angående dispans för sjötippning av snömassor
2021-03-13

Stockholms stad ansöker om dispens från förbud mot dumpning för att kunna fortsätta tippa orenad snö i Mälaren och Saltsjön.
Föreningen anser det ohållbart att år efter år låta förorenade snömassor, blandat med skräp, dumpas orenat i vattnet när det finns bättre lösningar.
Yttrande sjötippning


Dagens Nyheter 2021-02-03
Lägg ner Bromma flygplast – ersätt med ny stadsdel

Debattinlägg om att regeringen nu måste stänga Bromma flygplats. Flygfältet bör omvandlas till en helt ny stadsdel.
Dagens Nyheter
Insändaren i pdf-format


Sveriges Natur 2020-09-08
Genombrott för talerätt med räddade stadsekar

Reportage om vår miljöseger med de räddade gammelekarna i Kristineberg, plus utslaget i Svea hovrätt som innebar ett genombrott för talerätten för miljöorganisationer i hela Sverige.
Sveriges Natur

 


Natursidan 2020-03-19
Avverkning av gamla ekar stoppad i domstol – ”ett genombrott”

Reportage om vår dubbel-miljöseger där Stockholms Naturskyddsförening fick rätt i både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Flerhundraåriga ekar i Kristineberg räddades och beslutet kan få stor betydelse för miljöorganisationer.
Natursidan