Stadsplaneringsgruppen

I denna nybildade arbetsgrupp fokuserar vi på att bidra till ett grönare Stockholm och att påverka stadsplaneringen i en mer hållbar riktning. Det byggs som aldrig förr runt om i Stockholm. Detta ställer nya krav på planering och att skapa hållbara miljöer. Träd och grönområden bidrar till den biologiska mångfalden, gynnar pollinerare och kan minska effekter vid översvämningar, samt bidrar till människors och djurs välbefinnande. Naturskyddsföreningen är remissinstans i planärenden. Den möjligheten ska vi fortsätta att utnyttja och utveckla, och driva på att besluten är grundade i forskning. Vi ska även arbeta med opinionsbildning samt undersöka möjligheter att arbeta med olika temafrågor, ordna workshops och studiebesök med mera. Gruppen kommer nu börja med att närmare planera sin verksamhet. Vi välkomnar fler medlemmar till gruppen. 

Kontakt: ingrid.davstad@hotmail.com