Stadsplaneringsgruppen

Stadsplaneringsgruppen arbetar för att bidra till ett grönare Stockholm och att påverka stadsplaneringen i en mer hållbar riktning utifrån aktuell forskning. En sådan utveckling är nödvändig, både för att bromsa och bättre kunna hantera klimatförändringarna och för att gynna biologisk mångfald. En särskild utmaning är att det byggs som aldrig förr runt om i Stockholm. Detta ställer nya krav på planering och att skapa hållbara miljöer. Träd och grönområden bidrar till att dämpa och minska effekter av klimatförändringar och stärka den biologiska mångfalden. De gynnar pollinerare samt bidrar till människors och djurs välbefinnande. Naturskyddsföreningen är remissinstans i planärenden. Den möjligheten ska vi fortsätta att utnyttja och utveckla, och driva på att besluten är grundade i forskning samt följer de mål och handlingsplaner som kommunen tagit fram. Vi ska även arbeta med opinionsbildning samt undersöka möjligheter att arbeta med olika temafrågor, ordna workshops och studiebesök med mera. 

Vi som är med i gruppen består i dagsläget av både kommande, tidigare och nuvarande yrkesverksamma, med erfarenheter inom bl.a. ingenjörsvetenskap, biologi, sociologi och statsvetenskap. Vi uppskattar alltid värdefull kompetens inom hållbarhet och stadsutveckling, men intresse och engagemang är desto viktigare! Är du intresserad av att bidra till en mer hållbar stad? Då har du kommit helt rätt, oavsett tidigare erfarenhet! 

Är du nyfiken på att få veta mer, eller gå med i vår maillista eller facebook grupp? Tveka inte att höra av dig till oss!
Mail: sthlm.stadsplaneringsgruppen@gmail.com
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/689720195814767/
Det går även att stödja vårt arbete genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen. 

Sammankallande för gruppen är Thérèce Bonnier, som jobbar som konsult i hållbar stadsplanering. Hela gruppen brukar ses för ett 2h-möte en gång i månaden. Mötena är i hybridform, så det är möjligt att vara med digitalt eller irl på Naturskyddsföreningens rikskansli på Södermalm. Planerade möten för våren 2023 är: 

 • Torsdag 2/2 kl. 19-21 
 • Tisdag 28/2 kl. 19-21 
 • Torsdag 30/3 kl. 19-21 
 • Tisdag 25/4 kl. 19-21 
 • Torsdag 1/6 kl. 19-21 


Bedrifter 2021:
Stadsplaneringsgruppen återuppstartades under våren 2021, men hann under året ändå med följande: 

 • Skickat in samrådsyttranden på detaljplaner och påtalat brister i hänsyn till bl.a. stadens egna styrdokument, policys och barnkonventionen.
 • Kommenterat remissversionen av stadens klimatanpassningsplan för bättre utnyttjande av stadens ekosystemtjänster.
 • Gjort en kartläggning om hur stadens trädbestånd hanteras och påverkar klimatet samt upprättat en skrivelse med rekommendationer till stadens kommande trädplan.
 • Påtalat till staden Naturskyddsföreningens lagliga rätt att stå med på sändlistan för yttranden på detaljplaner.
 • Påbörjat uppdateringen av Stockholm läns naturskyddsförenings policy för hållbar stadsutveckling tillsammans med Klimatgruppen.
 • Påbörjat en utvärdering av Stockholms stads översiktsplan i förhållande till ”det gröna”.


Bedrifter 2022:
 

 • Skickat in yttranden på planärenden och påtalat brister i hänsyn till bl.a. lagkrav och stadens egna styrdokument och policys.
 • Upprättat skrivelse till stadens politiker samt exploateringsnämnden för att påverka den kommande planen Stadsövergripande trädmål.
 • Skrivit en debattartikel baserad på gruppens kartläggning om hur stadens trädbestånd hanteras och påverkar klimatet, för att lyfta bristerna vi ser till allmänheten.
 • Haft möte med Miljöpartiets representanter från staden och regionen gällande både planen Stadsövergripande trädmål och hur man ser på planer framgent för stadens utveckling.
 • Uppdaterat Stockholm läns naturskyddsförenings policy för hållbar stadsutveckling tillsammans med dess Klimatgrupp, och skickat ut den på remiss till samtliga kretsar i Stockholms län.
 • Upprättat skrivelse till kommunen att Stockholmskretsen bör delta i den nyligen beslutade uppföljningen av ESBO-områden och dess utveckling. 
 • Upprättat skrivelse till Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret med synpunkter och ställningstaganden på deras utredning av förslag till biotopområden. 
 • Upprättat skrivelse om bevarandet av grönområden i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.
 • Deltagit i Samfundet S:t Eriks valdebattsarrangemang Vilken stad vill vi ha i Kungsträdgården.