Årstafältet – landet mitt i stan

En utställning och debatt om potentialen av Årstafältet i det framtida förtätade söderort

Utställning 5 – 14 september 2014

Vernissage fredag den 5 september kl 18.00

Debatt 11 september 2014, kl 18.30–21.00

Utställningen innehåller:
DP 93045 tillsammans med pågående utredning om en stadsdel på Årstafältet

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad, SUPD Studio 1.2.
En presentation av studier från KTH:s program Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad, SUPD Studio 1.2. Nya förslag till utveckling av Årstafältet med utgångspunkt av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet från våren 2014.

Debatt
I debatten tar vi upp frågor kring en stadsvision om Stockholm som helhet och Årstafältet som ett exempel på långsiktig stadsplanering.

Deltagare:
Eva Solberg (M) ordförande i Enskede Årsta Stadsdelsförvaltning.
Markus Bernesson (C) biträdande borgarrådssekreterare på Stadsmiljöroteln i Stadshuset
Björn Ljung (FP) ledamot i Kommunfullmäktige och Stadsbyggnadsnämnden. Ersättare i Kommunstyrelsen.
Erik Slottner (KD) ledamot i Stadsbyggnadsnämnden. Ersättare i Kommunfullmäktige..
Maria Östberg Svanelind (S) ledamot i Kommunfullmäktige, Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden.
Elina Åberg (MP) ledamot i Kommunfullmäktige och Stadsbyggnadsnämnden.
Maria Hannäs (V) ledamot i Kommunfullmäktige och Stadsbyggnadsnämnden
Agneta Liljesköld (SP)

Johanna Jarméus, landskapsarkitekt Lovely Landscape
Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms Län
Richard Murray, Förbundet för Ekoparken

Moderator: Bitte Fossbo, Nätverket Årstafältet!

(Samtliga partier har ombetts att representera med en representant från Kommunfullmäktige/Stadsbyggnadsnämnden).
Vi behandlar följande punkter:

1) Framtidens stadsutveckling ur ett socioekologiskt perspektiv

2) Framtida bostadsmarknaden

3) Framtidens stadsbyggnadspolitik

4) Framtiden för medborgare i området på och vid Årstafältet

Bakgrund
Redan på 90-talet började Stockholm stad planera för förtätning av söderort. Stadens egna utredningar visade att söderort redan då var mycket tätbebyggt och led brist på kvalitativa grönområden. Att det dessutom var en obalans på kvalitativa grönytor mellan södra och norr/västra Stockholm. Detta ville staden råda bot på.

Årstafältet är söderorts sista stora öppna gärde i dag till hälften exploaterat med verksamhetsområden. Tvärs över Årstafältet löper 1000-åriga Göta landsväg, i dag klassad som fornminne med en skyddszon om 50 meter på var sida med Valla Å som korsar. Ursprungligen är fältet en havsvik. Markförhållandena medför att det är både är kostsamt och vanskligt att bygga på Årstafältet, inte minst för kringliggande bebyggelse och verksamhetsområden.

Det var bland annat dessa faktorer som gjorde att man på slutet av 1990-talet valde att spara Årstafältet grönt och förädla platsen till en landskapspark med inriktning på natur, kultur och sport för medborgares rekreation, aktivitet och avkoppling. Landskapsparken skulle möjliggöra exploatering av mindre viktiga grönytor runt Årstafältet och minska obalansen på kvalitativa grönytor i Stockholm. Staden hade funnit ett sätt att både kunna exploatera mer och samtidigt tillgodose att även framtida medborgare i ett förtätat söderort skulle få tillgång till kvalitativ och nära rekreation.

Detaljplan 93045 arbetades fram. Planen är en blocköverskridande överenskommelse framarbetad över flera mandatperioder med skiftande majoritet. Planen vann laga kraft 2001. Den gällande detaljplanen för Årstafältet som anger att hela Årstafältet inklusive Årstalänken ska förädlas till landskapspark. 50 miljoner är investerade i anläggning och landskapsparken till hälften genomförd stoppades 2006 all utveckling av landskapsparken samtidigt som staden påbörjade en utredning för att exploatera Årstafältet med en stadsdel med 4000 bostäder för 10 000 tusentals medborgare och tusentals arbetsplatser. Ett program har tagits fram. På Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret arbetar man nu parallellt med tre detaljplaner – två byggplaner och en detaljplan för en mindre stadspark.

När den första byggplanen ställdes ut hotade Länsstyrelsen att stoppa planen. Den ansågs riskera människors hälsa och säkerhet. Detta tvingade fram en Miljökonsekvensbeskrivning som varit ute på samråd men ännu inte ställts ut.

I början av april 2014 beslutade staden att höja exploateringsgraden i den nya planerade stadsdelen på Årstafältet med 50%, det vill säga till 6000 bostäder för 15 000 personer. Ca 1000 av de nya bostäderna planeras förläggas på ytan för stadsparken som ligger närmast Östberga, var de ytterligare 1000 ska ligga är oklart, men det lutar åt att man förtätar den del som planeras för bebyggelse mot Årstasidan. Under våren 2014 delades ett löfte av Stadsbyggnadsborgarrådet om att låta Golfen få vara kvar på Årstafältet ingen ritning för placering är ännu utställd.

Nu har det gått åtta sedan utvecklingen av landskapsparken stoppades. Årstafältet sköts sedan flera år tillbaka lika väl som stadens övriga parker och Årstafältet nyttjas mer frekvent av fler människor för varje år som går. Årstafältet håller på att förvandlas till en oas för boende i söderort. Enligt gällande detaljplan, DP 93045 ska landskapsparken vara färdigställd om ett par år, det vill säga 2016.

Arrangör Nätverket Årstafältet! i samarbete med lärare och studenter från KTH:s master-program Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad, SUPD Studio 1.2 – Situations, Ny Grön Våg och Studiefrämjandet.

VARMT VÄLKOMNA!

Presskontakt: Birgitta Adolfsson, ordf i Nätverket Årstafältet!
Tfn 0709-24 09 19
birgitta@badolfssondesign.se

www.arstafaltet.se
www.kth.se/abe

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *