Naturvårdshuggningar får beröm

Fredagen den 20 september var Anders Tranberg och Sandra Olofsson från Skogsgruppen tillsammans med Mattias Sjölander från Stockholms Stad, ute och tittade på de naturvårdshuggningar som gjorts nu i sommar i Nackareservatet.
Vi har taget del av frågor och kritik på skötseln av reservatet från allmänheten. Vi har gått igenom markerna på egen hand vid ett flertal tillfällen och nu i höst tillsammans med stadens tjänsteman.
Vi har läst och studerat skötselplanen för Nackareservatet, och vi har undersökt huggningar och gallringar etc.
 ringbark
Älta/Skarpnäck: Här har ekbackarna huggets fram ( framförallt har mörka granar gallrats bort så att ek får tillbaka ljus och plats). Nu träder, för Stockholm, det vackra eklandskapet åter fram. Skyddande bryn vid vatten och sten har sparats. Liggande trädstockar har lagts kvar för att gynna insekter och med ringbarkning har torrakor tillskapats.
Ris från gångstråk har plockas bort, men det finns gott om ris och död ved kvarlämnad inne i skogen. Mycket bra!
 
Kvarnhagen: Partiet med lövskog har gallrats från mörk gran så att ädelträden får ljus och plats. Även här har död ved lämnats kvar till nytta för insekter och fåglar.
Den av gran igenplanterade åkermarken har avverkats. Här har stora aspar och unga skogslindar har sparats.
Nu blir kommande nya skogslindar säkrade en bra tillväxt. Åtgärderna syftar till att bevara och utöka en livskraftig ädellövskog— enligt skötselplanen för reservatet.
Hellasgården: Skogar och backar omkring Hellasgården har gallrats till förmån för ek och ädellöv. Siktlinjer har tillskapats i landskapet och gångstråk är ansade (för framkomlighet och kvinnofrid). 2 st ekar fällda för att förhindra rotsprängning av arkelogiskt fynd från bronssåldern.
vedKommande åtgärd: på en gammal åker/äng bakom tennisbanan, ca 1 ha, står sura granar och stampar, här planerar Mattias att fälla granen för att sedan plantera nya ädelövträd — vi ser gärna att det blir lite blandade sorter, gärna olika lönnar, ask, lind, rönn och kanske några bokar?
Björkhagen: Då hundägare släpper sina hundar lösa i reservatet, med påföljd att vilt blir jagat och stressat/dödat har Staden nu anlagt en rastgård så att hundar kan rastas av innan man tar en Kopplad promenad i reservatet. )
Hundgården har placeras en bit in från Björkhageningången och ligger på ängen vid skidspåret och motionsanläggningen.  Enligt vår (Naturskyddsföreningens) och enligt Skötselplanen av reservatet är placeringen av hundgården bra.
Under sommaren har ängsmarkerna i reservatet slagets, tyvärr försvann partier med örten Älggräs som gynnar den sällsynta sexfläckiga svärmaren. Mattias blev glad när vi berättade att den rariteten finns i reservatet, och sa att älggräset & svärmaren ska skyddas i framtiden.
Vi kan konstatera att bevara biologisk mångfald, bibehålla och utveckla de naturvärden som reserverats på dessa marker, har sköts bra.
mattTillväxthastigheten på skogen är kraftig, så kanske man borde hugga ännu mer? I år har 1/3 av årstillväxten av skogen huggits.
Innan snön faller i vinter (oktober/november) bjuder Mattias Sjölander in till ett samarbete om huggning/skötsel då vi tillsammans ska titta och planera åtgärder — vill du vara med?
Kontakta Sandra i Skogsgruppen

Dela

Kommentera

One thought on “Naturvårdshuggningar får beröm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *